Fitpon
-- lub --
-- lub --
 
Koszyk
Razem:0,00 zł
Do kasy

Regulamin

 


REGULAMIN SERWISU FITPON.PL
Z 10 SIERPNIA 2015 R.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE
III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI
V. SPOSÓB DORĘCZENIA KUPONU
VI. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
IX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLUBU SPORTOWEGO
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis FITPON.PL (dalej „SERWIS”) dostępny pod adresem internetowym www.fitpon.depot.com.pl prowadzony jest przez Mariusza Laskowskiego prowadzącego działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: LUMIN Mariusz Laskowski przy ul. Kasztanowa 16 lok. 2, 15-803 Białystok, NIP : 5423060207, REGON 200779589, adres poczty elektronicznej: kontakt@fitpon.pl, telefon: ___________.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców w tym Klubów Sportowych korzystających ze Serwisu (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klubów Sportowych). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest FITPON. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Ochrony Prywatności opublikowanej na stronie Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza FITPON ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta w tym zgłoszenie Klubu Sportowego należącego do Klienta.

1.4.3. KOSZYK – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie KUPONów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

1.4.4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dalej „KONSUMENT”); osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (dalej „PRZEDSIĘBIORCA”), której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klubem Sportowym.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym FITPON, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. W przypadku Konta Klubu Sportowego, Klient otrzymuje dodatkowo dostęp do modułu zarządzania Kuponami oraz rozliczeniami.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez FitPon za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Serwisie.

1.4.8. KUPON – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Klubem Sportowym.

1.4.9. KLUB SPORTOWY – należący do Przedsiębiorcy obiekt sportowy, świadczący usługi sportowe na rzecz Klientów, który dokonał rejestracji Konta w Serwisie.

1.4.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.

1.4.11. SERWIS - Serwis FITPON. PL dostępny pod adresem internetowym: www.fitpon.pl

1.4.12. FITPON – Mariusza Laskowskiego prowadzącego działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: LUMIN Mariusz Laskowski przy ul. Kasztanowa 16 lok. 2, 15-803 Białystok, NIP : 5423060207, REGON 200779589, adres poczty elektronicznej: kontakt@fitpon.pl, telefon: ___________.

1.4.13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży KUPONu zawierana albo zawarta między Klientem, a Klubem Sportowym za pośrednictwem Serwisu.

1.4.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez FitPon na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

1.4.15. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dalej „KONSUMENT”); osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej „PRZEDSIĘBIORCA”), korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Koszyka i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży KUPONu z Klubem Sportowym.

ROZDZIAŁ II - USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE

2.1. W Serwisie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: KONTO, KOSZYK oraz NEWSLETTER.

2.1.1. KONTO – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Rejestruj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa klubu, adres poczty elektronicznej, hasła, a w przypadku Przedsiębiorców dodatkowo nazwę klubu, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego oraz numeru NIP. Konsument może dokonać rejestracje również poprzez swoje konto w serwisie społecznościowym Facebook.

2.1.2. KOSZYK – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania KUPONu do elektronicznego koszyka w Serwisie. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu) oraz (3) potwierdzeniu złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

2.1.3. NEWSLETTER – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu na stronie Serwisu imienia i adresu poczty elektronicznej , na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, kliknięciu pola „Zapisz się do newslettera” oraz potwierdzeniu chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.2.1. Konto oraz Newsletter w Serwisie świadczone są przez czas nieoznaczony.

2.2.2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się FITPON:

2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

2.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768. 2.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4. Usługobiorca/Klub Sportowy obowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

2.5. Usługobiorca / Klub Sportowy obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Usługobiorcę/ Klub Sportowy obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.7 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Usługobiorcę/ Klub Sportowy.

ROZDZIAŁ III - WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o KUPONach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena KUPONu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, w niniejszym Regulaminie.

3.3. Cena KUPONu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili dodatnia przez Klienta KPONu do Koszyka oraz złożenia zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych KUPONów po złożeniu przez Klienta zamówienia.

3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Koszyka.

3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze dodanie przez Klienta Kuponu do koszyka i złożenie zamówienia.

3.4.2. Po złożeniu Zamówienia, FITPON niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wyświetlenie stosownej wiadomości na stronie Serwisu po złożeniu Zamówienia – i z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Klubem Sportowym. Dodatkowo FITPON przesyła na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.

3.5 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2.,

ROZDZIAŁ IV - SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Serwis udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1. Płatność elektroniczna i kartą kredytową

4.2. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.2.1. Transferuj.pl - Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą nr REGON 300878437 oraz NIP 7773061579.

4.2.2. Paypal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

ROZDZIAŁ V - SPOSÓB DORĘCZENIA KUPONU

5.1. Zakupione Kupony są dostarczane przez Klub Sportowy, na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta, bezpośrednio po złożeniu przez Klienta zamówienia i dokonaniu płatności nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

WIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1. FITPON i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

6.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

6.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fitpon.pl lub też pisemnie na adres: LUMIN Mariusz Laskowski, ul. Kasztanowa 16/2 , 15-803 Białystok. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

6.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami FITPON może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez FITPON Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

6.2.4. W wypadku Usługobiorców będących Przedsiębiorcami, FITPON może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

ROZDZIAŁ VII - POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności KUPONu z Umową Sprzedaży:

7.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Klubu Sportowego wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa KUPON w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności KUPONu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

7.1.2. Zawiadomienia o niezgodności KUPONu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fitpon.pl lub też pisemnie na adres: LUMIN Mariusz Laskowski, ul. Kasztanowa 16/2 , 15-803 Białystok.

7.1.4. Klub Sportowy ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

7.1.5. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Klub Sportowy.

7.1.6. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności KUPONu z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania.

7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez FITPON oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu:

7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fitpon.pl lub też pisemnie na adres: LUMIN Mariusz Laskowski, ul. Kasztanowa 16/2 , 15-803 Białystok lub też pisemnie na adres.

7.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez FITPON.

7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez FITPON następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.2.4. Odpowiedź FITPON w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

ROZDZIAŁ VIII - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fitpon.pl lub też pisemnie na adres: LUMIN Mariusz Laskowski, ul. Kasztanowa 16/2 , 15-803 Białystok

8.2. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, udostępnionego przez Serwis. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

8.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

8.4. FITPON zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wskaże inny sposób.

8.5. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia odbioru KUPONu przez Konsumenta, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

8.6. FITPON po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej konsumenta.

8.7. Odstąpienie od umowy jest niemożliwe w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj : (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.8. Odstąpienie od umowy jest niemożliwe w przypadkach gdy Klient wykorzystał zakupiony KUPON.

ROZDZIAŁ IX - POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLUBU SPORTOWEGO

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klubu Sportowego.

9.2. Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu niniejszego regulaminu (tj. w szczególności zgodnego z prawem i stanem faktycznym opisu każdego dodawanego przez siebie KUPONu).

9.3. Przedsiębiorca w ramach swojego Konta jest uprawniony do dodawania dowolnej liczby Kuponów, uprawniających do skorzystania z usług sportowych świadczonych przez Klub Sportowy.

9.4. Każdy Klub Sportowy ustala samodzielnie opis i cenę każdego KUPONu dostępnego w Serwisie.

9.5. Klub Sportowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, opisy i zdjęcia umieszczane z poziomu Konta w ramach Serwisu.

9.6. Klup Sportowy oświadcza, że wszelkie treści dodawane z poziomu Konta do Serwisu nie naruszają autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

9.7. Klub Sportowy zobowiązuje się do udostepnienie Klientowi, usługi sportowej zgodnej z zakupionym Kuponem.

9.8. Rozliczania pomiędzy FITPON a Klubem Sportowym:

9.8.1. Przychody osiągane ze sprzedaży Kuponów będą dzielone w sposób następujący ____% dla Klubu Sportowego i ___% dla FITPON oraz rozliczane w okresach miesięcznych - po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

9.8.2. Strony uzgadniają, iż wszystkie przychody uzyskiwane ze sprzedaży Kuponów będą kierowane na konto należące do FITPON.

9.8.3. Wysokość przychodu Klubu Sportowego ze sprzedaży Kuponów ustalana będzie na podstawie raportów rozliczeń dostępnych w Serwisie na Koncie w module rozliczenia.

9.8.4 Klub Sportowy wystawi fakturę odpowiadającą wysokości należnego wynagrodzenia zgodnie z ust. 9.8. 1 i 9.8.3 powyżej.

9.8.5.Termin płatności faktur o których mowa w ust. 9.8.4 powyżej wynosi 14 dni od doręczenie jej FITPON.

9.8.6. FITPON wyraża zgodę dla Klubu Sportowego na wystawianie i przesyłanie (w tym przez udostępnianie) faktur z tytułu rozliczeń wystawianych i przesyłanych (w tym udostępnianych) w formie elektronicznej (rachunek elektroniczny), ze wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia.

9.8.7. Faktury elektroniczne będą przesyłane przez Klub Sportowy na adres poczty elektronicznej biuro@fitpon.pl.

9.9. Klub Sportowy wyraża zgodę FITPON na wykorzystywanie wszelkich materiałów umieszczonych w Serwisie przez Klub Sportowy w tym nazwy, adresu, zdjęć Klubu Sportowego w szczególności do celów marketingowych.

ROZDZIAŁ X - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. FITPON zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

10.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.); ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy FITPON, a Usługobiorcą/Klientem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.

10.4.1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” - > „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10.4.2. Spory powstałe pomiędzy FITPON, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Spory powstałe pomiędzy FITPON, a Usługobiorcą/Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę FITPON.

Pobierz regulamin

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.
Akceptuję, nie pokazuj więcej